พิธีการปิดการฝึกอบรม Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches.

     ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Center for Agricultural Resource System Research, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University) ได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency (TICA)) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches.”โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 19 ท่าน จาก 18 ประเทศ อาทิ ตูนิเซีย ชิลี มาลาวี ไนจีเรีย เอกวาดอร์ เม็กซิโก ฟิจิ  รวมทั้งประเทศไทย

     ในช่วงระยะเวลาของการฝึกอบรม นอกเหนือไปจากองค์ความรู้หลากหลายมิติทางด้านการเกษตรที่ได้รับการถ่ายทอดและบรรยายจากคณาจารย์และวิทยากรท่านต่างๆ แล้ว ยังได้มีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษาบริบท รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ในเชิงประจักษ์  ด้วยการลงพื้นที่จริง อาทิ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร เพื่อศึกษาระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ, การรวมกลุ่มของเกษตรเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็งและยั่งยืน (กลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง) รวมทั้งการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ

     อีกทั้งได้เดินทางไปยังบ้านหนองเต่า อำเภอแม่วาง ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การเกษตรของปราชญ์ชาวบ้าน หรือพ่อหลวงพะตีจอนิ โอโดเชา ครูภูมิปัญญาไทย กับองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังได้มีการเดินทางไปยังอำเภอเชียงกลาง,อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการผลิตผักปลอดภัยโดยชุมชนและการพัฒนาตลาด รวมไปถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ

     ในวันนี้ (3 สิงหาคม 2561)  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรม ทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรได้ดำเนินการจัดพิธีปิดการฝึกอบรม  และทำการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร, ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  ผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการฝึกอบรมตลอดระยะช่วงเวลาที่ผ่านมา, คณาจารย์ท่านต่างๆ รวมไปถึงนักวิชาการเกษตรและบุคลากรทุกท่านที่ไม่สามารถจะกล่าวถึงในที่นี้ได้ทั้งหมด ได้ร่วมแรงร่วมใจ กระทั่งการฝึกอบรมครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้อย่างดียิ่ง

     โดยตลอดช่วงระยะเวลาของการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและความสนุกสนานผ่านการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ  อีกทั้งยังรู้สึกอบอุ่นใจในมิตรภาพและการต้อนรับจากบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งตัวแทนจากแต่ละประเทศสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการเกษตรในประเทศของตนเองต่อไป.



เอกสารประกอบ :

Photo : 74 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 3 ส.ค. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2601 ครั้ง