โครงการบริการวิชาการ“ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชุมชนจังหวัดเชียงใหม่”ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน“การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ”

      ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการบริการวิชาการ “ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชุมชนจังหวัดเชียงใหม่” ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ”  ในความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ซึ่งในการนี้คุณจตุรงค์ พวงมณี ((นักวิชาการเกษตร(ข้าราชการ)เชี่ยวชาญ)) คุณกุศล ทองงาม ((นักวิชาการเกษตร(ข้าราชการ)ชำนาญการพิเศษ)) และคุณกุหลาบ อุตสุข (นักวิทยาศาสตร์เกษตร) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร รวมทั้งทำการดำเนินงานและบริหารจัดการงานทั้งหมด

     โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นตัวแทนครัวเรือนจากตำบลต่าง ๆ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 52 คน  การฝึกอบรมมีการบรรยาย เรื่อง “การผลิตผักสวนครัวรอบบ้านและผักกระถางปลอดสารพิษ”  “เทคนิคการเพาะกล้าผักชนิดต่าง ๆ ให้งอกได้ดี” การฝึกปฏิบัติการเพาะและการย้ายกล้าผัก รวมทั้งการศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ระบบการผลิตผักสวนครัวผสมผสาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี.เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2219 ครั้ง