นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 362 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย.

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2561) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้กระบวนวิชา 400190 จำนวน 362 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
และตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย

ซึ่งในวันนี้ได้มีการบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยนักวิชาการเกษตร ได้แก่ คุณฐากูร ปัญญาใส คุณฐานิต ศาลติกุลนุการ คุณกุหลาบ อุตสุข และคุณทัพไท หน่อสุวรรณ ในมิติของระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ และระบบการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งมีการลงพื้นที่ในแปลงสาธิตและสำรวจตลาดฯจริง

นอกจากนั้นนักศึกษายังได้ทำการสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับระบบของการจัดการสินค้าเกษตรของกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิงอาทิ องค์ประกอบของต้นทุน, การวางแผนการปลูก, การวางแผนการตลาด เป็นต้น โดยมีตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรได้แก่ คุณสมจิต คุณทัศน์ คุณภัควัฒน์ คุณเฉลิม คุณกฤษณ์ และคุณนิคม

กิจกรรมทั้งหมดในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงและสำรวจประเภทต่างๆ ของสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายภายในตลาดฯ

รวมทั้งเพื่อฝึกประสบการณ์และทักษะในการสอบถาม เพื่อสรุปและทำการนำเสนองานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 21 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1883 ครั้ง