นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนสาธิต มช. ในโครงการ วมว.-มช. เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

     ในวันพฤหัสที่ 10 พฤษภาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และอาจารย์ ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการวมว.-มช.) รวมจำนวนทั้งสิ้น 95 ท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเรียน วมว.-มช. เพื่อให้มีทักษะในกระบวนทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น โดยได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร อาทิ การเกษตรเชิงระบบ การเกษตรปลอดสารพิษ เป็นต้น 

     โดยในการนี้ นักวิชาการเกษตรประจำสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะ) ได้แก่ คุณกุหลาบ อุตสุข และคุณฐากูร ปัญญาใส ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน รวมทั้งได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่นักเรียนในโครงการดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศของการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและส่งผลให้เกิดการกระตุ้นในการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้นเอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ค. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1638 ครั้ง