การประชุมเพื่อผลักดันศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรเข้าสู่ศวทก. 4.0

        วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์และนักวิชาการฯ รวมทั้งบุคลากรของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ได้ประชุมหารือถึงแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของทางภาครัฐฯ  อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ด้วยการวิจัยและพัฒนาที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming รวมทั้งการนำฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ รวมทั้งแผนการผลิตและตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นต้น โดยต้องมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นระบบ ซึ่งผลของการประชุมหารือในครั้งนี้ได้มีการวางโครงสร้างและกรอบแนวคิดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การสร้างระบบการเกษตรครบวงจรในยุค 4.0 ต่อไป

 เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 8 พ.ค. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1747 ครั้ง