ดูกิจกรรมในรูปแบบอัลบั้ม ดูกิจกรรมในรูปแบบตาราง


กิจกรรมประจำหน่วยงานทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 TRUE-CPF จับมือคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายผลโครงการเกษตรประสิทธิภาพสูง ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Carbon Neutral ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ภายในปี 2030 2024-03-22 95
2 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท แบรนด์ไทย จำกัด 2023-04-18 268
3 โครงการทำบุญภาควิชาและสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๖ 2023-04-10 452
4 กิจกรรม "แผ่นพับนี้ พี่ให้น้อง" กระบวนวิชา 356100 : โลกของสัตว์ (Animals World) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-04-05 358
5 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2023-03-17 549
6 โครงประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2023-03-15 317
7 กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-11 362
8 ประชุมระดมความคิดเห็นและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 2023-03-01 227
9 นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมนักศึกษาเก่า 2021-03-25 860
10 บริษัท สยามฟีดแอนด์ฟู้ด จำกัด และ บริษัท เอสจี ฟีคมิลล์ จำกัด แนะนำบริษัทและรับสมัครงาน 2021-03-10 1016
11 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบระบบฟาร์มโคนมแบบอัจฉริยะ (Smart Dairy Farm) ” 2021-03-10 1050
12 นายเสรี อิงสถิตธนวันต์ นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย “Best Oral Presentation” 2021-01-11 1038
13 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มสุกร” 2020-12-16 981
14 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 2020-12-16 1114
15 การเสวนา “ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ.25XX ” 2020-10-02 953
16 ขอขอบคุณ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 2020-06-08 1293
17 Prof. Dr. Jyh-Cherng Ju จาก Graduate Institute of Biomedical Sciences, China Medical University, Taiwan ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้าน Embryo production 2019-08-16 1166
18 รศ.ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ และ ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมประชุม Taiwan - Thailand Academic Bilateral Copperation Symposium on Horticulture and Animal Science ที่ National Chung Hsing University, Taiwan 2019-08-10 1335
19 Asst. Prof. Dr. Chien-Kai Wang จาก Department of Animal Science, Natinal Chung Hsing University (NCHU) เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อหาความร่วมมือทางวิชาการ 2019-07-09 1137
20 งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ( NASCoT 2019) "นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0" 2019-06-12 1524
21 คณาจารย์และนักวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เดินทางไปฝึกอบรมและให้ความรู้ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2019-03-04 1321
22 5 มหาวิทยาลัยในไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2018-09-05 1510
23 นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เข้าฝึกอบรมระยะสั้นที่ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 2018-09-05 1048
24 ผู้บริหารระดับสูง​ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมฟาร์ม​สัตว์ปีก 2018-08-10 1340
25 การเสนอผลงานการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 2018-08-09 1081
26 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-02 1087
27 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ขอขอบคุณบริษัทไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 2018-07-11 1338
28 โครงการสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2018-06-27 1161
29 พิธีเปิดและส่งมอบโรงเรือนสุกรพันธุ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2018-05-24 1860
30 กิจกรรมจิตอาสา อาหารสัตว์รักษ์โลก 2018-03-19 1384
31 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สินค้าผลิตภัณฑ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2018-03-14 1033
32 ภาควิชาฯนำเสนอภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน และ Master Plan ต่อคณะศิษย์เก่า 2018-02-28 1396
33 บริษัท แอคอินเทค จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ " AGI Husbundry for farm " 2018-02-22 1267
34 บรรยายพิเศษโดย Prof. Kazutaka Umetsu จาก Department of Animal and Food Hygiene Graduate School of Animail Husbandry 2018-02-21 1104
35 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกรอกภาระงาน (TOR/JA) 2018-02-16 1362
36 ชมรมสัตวศาสตร์นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มช่างรุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 2018-02-13 1911
37 ขอต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Tao Linli จาก Yunnan Agricultural University ศึกษาดูงานด้านสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ในส่วนโรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้ บริษัทเบทาโกรจำกัด (มหาชน) 2018-02-13 1932
38 รับมอบอุปกรณ์จากบริษัท เค.เอส.พี อุปกรณ์ จำกัด 2018-02-13 1309
39 วิชา Animals world (ANS100) นำนักศึกษาเข้าดูงาน ณ คุ้มเสือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 2018-02-13 1674
40 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) 2018-02-13 1009
41 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ NASCoT 2018 ครั้งที่ 7 2018-02-13 1333