อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ (e-Project) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม และชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 20 ส.ค. 2561
เผยแพร่โดย : นางสาววิราวรรณ ใจเงิน | หน่วยงานที่จัด : งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
เปิดอ่าน : 729 ครั้ง