ปีการศึกษา
จำนวนผลงานวิจัย
รวมผลงานวิจัย
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
แยกตามค่าดัชนีชี้วัด IF
แยกตามค่าดัชนีชี้วัด IF
ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ
2568--------0
2567--4----15
25661-21---59
2565--53---513
2564--51--11017
2563--21---36
25622-------2
2561------123
25602-6---1413
2559------1-1
2558--------0
2557--------0
2556--------0
2555--------0
2554--------0
2553--------0