รายการแสดงทุนการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

รายการแสดงนักศึกษา
ลำดับที่ ประเภททุนการศึกษา ประเภททุน แหล่งทุน ลักษณะทุน หน่วยงาน มูลค่า จำนวนทุน รวมเงินทั้งหมด จำนวนนักศึกษา
    ทุนเฉพาะปี
1 ทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 1 ขาดแคลน เงินรายได้คณะ ทุนเฉพาะปี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
20,000
1

20,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
2 ทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 2 ขาดแคลน เงินรายได้คณะ ทุนเฉพาะปี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
16,000
2

32,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
3 ทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 3 ขาดแคลน เงินรายได้คณะ ทุนเฉพาะปี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
14,000
9

126,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
4 ทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 4 ขาดแคลน เงินรายได้คณะ ทุนเฉพาะปี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
12,000
14

168,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
5 ทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 5 ขาดแคลน เงินรายได้คณะ ทุนเฉพาะปี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
10,000
10

100,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
6 ทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 6 ขาดแคลน เงินรายได้คณะ ทุนเฉพาะปี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
8,000
7

56,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
7 ทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 7 ขาดแคลน เงินรายได้คณะ ทุนเฉพาะปี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
5,000
9

45,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
8 ทุนรางวัลเรียนดีเด่น เรียนดี เงินรายได้คณะ ทุนเฉพาะปี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
3,000
19

57,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
9 ทุน John Bush Memorial Fund (Australia) - The Bangkok Post Foudation ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนเฉพาะปี กองพัฒนานักศึกษา
30,000
1

30,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
10 ทุนการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนเฉพาะปี กองพัฒนานักศึกษา
30,000
1

30,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
11 ทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญถิ่น อินดาฤทธิ์ ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนเฉพาะปี กองพัฒนานักศึกษา
25,000
1

25,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
12 ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนเฉพาะปี กองพัฒนานักศึกษา
25,000
1

25,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
13 ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนเฉพาะปี กองพัฒนานักศึกษา
20,000
1

20,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
14 ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนเฉพาะปี กองพัฒนานักศึกษา
15,000
2

30,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
15 ทุนการศึกษากองทุนพี่ช่วยน้องศิษย์เก่า มช.09 ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนเฉพาะปี กองพัฒนานักศึกษา
15,000
1

15,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
16 ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนเฉพาะปี กองพัฒนานักศึกษา
15,000
5

75,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
17 ทุนการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนเฉพาะปี กองพัฒนานักศึกษา
15,000
1

15,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
18 ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนเฉพาะปี กองพัฒนานักศึกษา
15,000
1

15,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
19 ทุนการศึกษาอธิการบดีพงษ์รักษ์-นริสา ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนเฉพาะปี กองพัฒนานักศึกษา
20,000
1

20,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
20 ทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนเฉพาะปี กองพัฒนานักศึกษา
20,000
2

40,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
    ทุนต่อเนื่อง
1 ทุนการศึกษาโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ขาดแคลน เงินรายได้คณะ ทุนต่อเนื่อง งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
32,000
19

608,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
2 ทุนการศึกษาโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร เรียนดี เงินรายได้คณะ ทุนต่อเนื่อง งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
32,000
20

640,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
3 ทุนการศึกษาโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เกษตร เรียนดี เงินรายได้คณะ ทุนต่อเนื่อง งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
32,000
17

544,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
4 ทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนต่อเนื่อง กองพัฒนานักศึกษา
50,000
1

50,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
5 ทุนการศึกษาคุณคณิตและคุณปราถนา แพทย์สมาน ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนต่อเนื่อง งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
42,000
1

42,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
6 ทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนต่อเนื่อง งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
64,000
1

64,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
7 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนต่อเนื่อง กองพัฒนานักศึกษา
15,000
1

15,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
8 ทุนการศึกษามูลนิธิศรีวิสารวาจา ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนต่อเนื่อง กองพัฒนานักศึกษา
20,000
1

20,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
9 ทุนการศึกษาบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนต่อเนื่อง กองพัฒนานักศึกษา
32,000
1

32,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
10 ทุนการศึกษามูลนิธิชวน รัตนรักษ์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนต่อเนื่อง กองพัฒนานักศึกษา
60,400
3

181,200

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
11 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนต่อเนื่อง กองพัฒนานักศึกษา
55,000
1

55,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา
12 ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์ถนอม คลอดเพ็ง ขาดแคลน เงินบริจาค ทุนต่อเนื่อง งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
15,000
3

45,000

-
แก้ไขทุน เพิ่มรายชื่อนักศึกษา

รวม

158 ทุน

3,240,200