จำนวนนักศึกษารับเข้าที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาโท แยกตามสัญชาติ
ปี ประเภทนักศึกษา นานาชาติ
นักศึกษาไทย หลักสูตร
ภาคปกติ
หลักสูตร
ภาคพิเศษ
หลักสูตร
นานาชาติ
นักศึกษาต่างชาติ หลักสูตร
ภาคปกติ
หลักสูตร
ภาคพิเศษ
หลักสูตร
นานาชาติ
รวม
2566 33294- 752-40
2565 34304- 55--39
2564 32257- 55--37
2563 594811- 22--61
2562 684919- 66--74