รายการนักศึกษาที่กระทำผิดวินัยนักศึกษา
ภาคการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมจำนวนนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562
-
-
-
0