รายงานภาพรวมจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รับเข้า / กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษา / พ้นสภาพ
โดยแยกตามภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
รายงานนักศึกษาแยกตามภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
รหัสนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
จำนวนรับเข้า กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา พ้นสภาพ
รหัส 66 491 469 - 19
รหัส 65 458 350 - 15
รหัส 64 357 273 - 1
รหัส 63 413 339 248 2
รหัส 62 381 29 8 -
รหัส 61 278 12 - 1
รหัส 60 368 5 1 -
รหัส 59 399 1 --
รหัส 58 398 1 - 1