รายงานภาพรวมจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รับเข้า / กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษา / พ้นสภาพ
โดยแยกตามภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
รายงานนักศึกษาแยกตามภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รหัสนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
จำนวนรับเข้า กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา พ้นสภาพ
รหัส 66 491 479 - 14
รหัส 65 458 356 - 14
รหัส 64 357 276 - 3
รหัส 63 413 352 10 1
รหัส 62 381 40 10 1
รหัส 61 278 14 1 1
รหัส 60 368 6 --
รหัส 59 399 4 2 1
รหัส 58 398 2 --