กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 1404 คน

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567
รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 1404 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 30 8 -- 8 -8 1 -- 1 -139
โรคพืช 38 16 -- 15 1 16 12 -- 5 7 1266
พืชไร่ 37 19 -- 18 1 19 6 -- 6 -662
พืชสวน 114 23 -- 22 1 23 8 -- 7 1 8145
เศรษฐศาสตร์เกษตร 148 ------------148
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------------
สัตวศาสตร์ 268 29 -- 24 5 29 10 -- 6 4 10307
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 108 ------------108
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 40 ------------40
ปฐพีศาสตร์ 23 ------------23
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 12 21 - 30 3 33 17 2 - 15 4 1952
การจัดการระบบเกษตร--------- 1 1 -11
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 38 ------------38
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 12 -- 8 4 1212
ธุรกิจเกษตร-- 4 - 4 -4------4
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 8 -- 8 -8 3 -- 3 -311
เกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 13 ------------13
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 88 ------------88
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------------
เกษตรศาสตร์ 247 ------------247
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1192

140

72

1404

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major