กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 1762 คน

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 1762 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 36 8 -- 8 -8 2 -- 2 -246
โรคพืช 52 17 -- 16 1 17 10 -- 6 4 1079
พืชไร่ 68 20 -- 19 1 20 6 -- 6 -694
พืชสวน 172 27 -- 26 1 27 10 -- 9 1 10209
เศรษฐศาสตร์เกษตร 215 1 -- 1 -1------216
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------------
สัตวศาสตร์ 274 28 -- 26 2 28 11 -- 7 4 11313
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 193 ------------193
วิทยาศาสตร์การประมง 14 ------------14
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 56 ------------56
ปฐพีศาสตร์ 34 ------------34
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 14 28 - 39 3 42 18 3 - 17 4 2163
การจัดการระบบเกษตร--------- 1 1 -11
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 53 ------------53
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 11 -- 10 1 1111
ธุรกิจเกษตร-- 5 - 5 -5------5
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 10 -- 10 -10 3 -- 3 -313
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 13 ------------13
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 87 ------------87
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------------
เกษตรศาสตร์ 262 ------------262
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1529

158

75

1762

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major