กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ยอดรวมทั้งสิ้น 1729 คน

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ยอดรวมทั้งสิ้น 1729 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 48 9 -- 8 1 9 3 -- 3 -360
โรคพืช 73 18 -- 17 1 18 11 -- 7 4 11102
พืชไร่ 86 21 -- 20 1 21 4 -- 4 -4111
พืชสวน 248 36 -- 36 -36 9 -- 8 1 9293
เศรษฐศาสตร์เกษตร 306 5 -- 4 1 5------311
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 ------------1
สัตวศาสตร์ 153 22 -- 20 2 22 14 -- 11 3 14189
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 282 ------------282
วิทยาศาสตร์การประมง 12 ------------12
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 73 ------------73
ปฐพีศาสตร์ 49 ------------49
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 23 29 - 48 4 52 19 5 - 20 4 2476
การจัดการระบบเกษตร--------- 3 3 -33
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 74 ------------74
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 13 -- 13 -1313
ธุรกิจเกษตร 2 - 12 - 12 -12------14
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 12 -- 12 -12 3 -- 3 -315
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 13 ------------13
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน- 1 -- 1 -1------1
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 1 ------------1
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------------
เกษตรศาสตร์ 36 ------------36
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1457

188

84

1729

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major