กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ยอดรวมทั้งสิ้น 1369 คน

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ยอดรวมทั้งสิ้น 1369 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 36 10 -- 9 1 10 4 -- 3 1 450
โรคพืช 56 20 -- 19 1 20 13 -- 9 4 1389
พืชไร่ 72 21 -- 20 1 21 4 -- 4 -497
พืชสวน 221 30 -- 30 -30 9 -- 9 -9260
เศรษฐศาสตร์เกษตร 227 7 -- 6 1 7------234
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 2 -- 2 -2 1 -- 1 -14
สัตวศาสตร์- 21 -- 18 3 21 13 -- 10 3 1334
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 288 ------------288
วิทยาศาสตร์การประมง--------------
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 55 ------------55
ปฐพีศาสตร์ 37 ------------37
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 20 29 - 48 1 49 19 4 - 20 3 2372
การจัดการระบบเกษตร--------- 3 3 -33
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 75 ------------75
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 14 -- 14 -1414
ธุรกิจเกษตร 10 - 22 - 22 -22------32
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 14 -- 14 -14 2 -- 2 -216
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ--------------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร--------------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------------
เกษตรศาสตร์ 9 ------------9
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1087

196

86

1369

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major