กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ยอดรวมทั้งสิ้น 1659 คน

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ยอดรวมทั้งสิ้น 1659 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 40 12 -- 11 1 12 4 -- 2 2 456
โรคพืช 72 23 -- 22 1 23 12 -- 8 4 12107
พืชไร่ 84 24 -- 23 1 24 4 -- 4 -4112
พืชสวน 282 34 -- 34 -34 12 -- 12 -12328
เศรษฐศาสตร์เกษตร 268 7 -- 6 1 7------275
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 4 -- 4 -4 2 -- 2 -27
สัตวศาสตร์- 27 -- 24 3 27 16 -- 11 5 1643
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 345 ------------345
วิทยาศาสตร์การประมง--------------
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 71 ------------71
ปฐพีศาสตร์ 44 ------------44
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 19 31 - 49 1 50 19 4 - 20 3 2373
การจัดการระบบเกษตร--------- 3 3 -33
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 80 ------------80
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 14 -- 14 -1414
ธุรกิจเกษตร 30 - 24 - 24 -24------54
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 13 -- 13 -13 3 -- 3 -316
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ--------------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร--------------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------------
เกษตรศาสตร์ 31 ------------31
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1348

218

93

1659

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major