กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ยอดรวมทั้งสิ้น 1735 คน

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ยอดรวมทั้งสิ้น 1735 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 40 13 -- 12 1 13 2 -- 1 1 255
โรคพืช 78 22 -- 21 1 22 18 -- 10 8 18118
พืชไร่ 93 23 -- 23 -23 6 -- 6 -6122
พืชสวน 300 39 -- 39 -39 11 -- 11 -11350
เศรษฐศาสตร์เกษตร 249 8 -- 8 -8------257
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 4 5 -- 5 -5 4 -- 4 -413
สัตวศาสตร์- 27 -- 25 2 27 17 -- 15 2 1744
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 325 ------------325
วิทยาศาสตร์การประมง--------------
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 87 ------------87
ปฐพีศาสตร์ 51 ------------51
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 26 38 - 62 2 64 16 2 - 15 3 1882
การจัดการระบบเกษตร--- 4 2 2 4-- 5 5 -59
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 62 ------------62
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 13 -- 13 -1313
ธุรกิจเกษตร 58 - 31 - 31 -31------89
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 15 -- 15 -15 3 -- 3 -318
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ--------------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร--------------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------------
เกษตรศาสตร์ 40 ------------40
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1387

251

97

1735

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major