กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามปีที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา TCAS (ปี พ.ศ. 2561 - 2564 )ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษารับเข้า

TCAS รอบที่ 1

TCAS รอบที่ 2

TCAS รอบที่ 3

TCAS รอบที่ 4

สรุปจำนวนรับ TCAS

การรับด้วย Portfolio
โควตาภาคเหนือ
ทายาทเกษตรกร
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
เยาวชนดีเด่นกีฬา
โครงการสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
สำนึกรักบ้านเกิด
โครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เด็กดีมีที่เรียน
ทุนอุดมศึกษาพัฒนา จ.ชายแดนภาคใต้
โครงการผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เกษตร
ADMISSIONS
การรับตรงร่วมกัน
รวม จำนวนรับตามแผนปีการศึกษา มารายงานตัวคิดเป็นร้อยละของแผนฯ (100%)
ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว
2564 51 51 20 20 11 11 -- 1 1 ---- 8 8 ------ 241 241 20 20 357 357 41087.07
2563 38 37 26 26 10 10 -------- 3 3 ------ 231 228 109 109 425 413 410100.73
2562 39 39 41 41 15 15 -- 1 1 1 1 ---------- 187 179 108 105 392 381 41092.93
2561-- 61 58 59 59 51 50 1 1 -- 2 2 -- 5 5 2 2 1 1 105 99 -- 288 278 41067.8