กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามปีที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา TCAS (ปี พ.ศ. 2565 - 2567 )ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษารับเข้า

TCAS รอบที่ 1

TCAS รอบที่ 2

TCAS รอบที่ 3

TCAS รอบที่ 4

สรุปจำนวนรับ TCAS

การรับด้วย Portfolio
โควตาภาคเหนือ
ทายาทเกษตรกร
เยาวชนดีเด่นกีฬา
โครงการสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
โครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
Smart English Smart Agriculture
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
ทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรฯ
ทายาทศิษย์เก่า
ทายาทสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
สัตวบาลขยายโอกาส
ผู้พิทักษ์อ่าวรูปตัว ก
การรับตรงร่วมกัน
Direct Admission
รวม จำนวนรับตามแผนปีการศึกษา มารายงานตัวคิดเป็นร้อยละของแผนฯ (100%)
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน
2567 105 135 20 1 - 7 -- 1 - 3 1 1 196 26 496 50099.2
2566 115 130 27 - 1 9 1 - 2 - 2 -- 188 16 491 50098.2
2565 64 27 27 -- 9 - 3 -- 1 -- 326 - 458 50091.6