กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่รับเข้า ระดับปริญญาโท (ปี พ.ศ. 2561 - 2566 )จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า ระดับปริญญาโท
ปี แยกตามสาขา
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เศรษฐศาสตร์เกษตร
การจัดการระบบเกษตร
กีฏวิทยา
ธุรกิจเกษตร
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม
พืชไร่
พืชสวน
โรคพืช
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
สัตวศาสตร์
รวม
2566 1 --- 2 -- 5 2 7 7 16 40
2565 2 --- 3 - 3 1 11 4 10 5 39
2564-- 1 --- 2 8 4 3 12 7 37
2563-- 2 - 5 - 4 7 9 8 19 7 61
2562-- 3 - 2 10 3 7 11 7 21 10 74
2561-- 4 2 5 8 9 5 12 6 15 17 83