กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่รับเข้า ระดับปริญญาเอก (ปี พ.ศ. 2561 - 2566 )ปี แยกตามสาขา
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
สัตวศาสตร์
การจัดการระบบเกษตร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กีฏวิทยา
พืชไร่
พืชสวน
โรคพืช
รวม
256621-6--24520
256522-21--4314
256456-21222121
256383-113-1320
256245-2-111216
256162173-2-122