ตารางการเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2566
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (รหัส 650810...)
15-19 สิงหาคม 2565


ระบบการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกออนไลน์

1
ลงทะเบียนการเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา

ตารางการเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา

วัน

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

สถานที่นัดหมาย

กีฏวิทยา

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

09.30 - 11.30 น.

ลงทะเบียน

13.30 - 15.30 น.

ลงทะเบียน

ห้องปฏิบัติการกลาง สาขากีฏวิทยา

ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

09.00 - 12.00 น.

ลงทะเบียน

13.30 - 16.30 น.

ลงทะเบียน

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

-

13.00 - 14.30 น.

ลงทะเบียน

ห้อง AB5-479 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565

-

13.00 - 14.30 น.

ลงทะเบียน
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565

09.00 - 11.00 น.

ลงทะเบียน

-

ห้อง AB2-210 ชั้น 2 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

โรคพืช

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565

10.00 - 12.00 น.

ลงทะเบียน

13.00 - 15.00 น.

ลงทะเบียน

ห้องประชุมชั้น 2 สาขาโรคพืช

พืชไร่

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

09.00 - 11.30 น.

ลงทะเบียน

-

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพืชไร่ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

จำกัดจำนวนรับ 40 คน เท่านั้น

 

 

 

 

 

พืชสวน

 

 

 

เยี่ยมชมออนไลน์

ผ่านระบบการเลือกยื่นเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก

ปฐพีศาสตร์

 

 

 

เยี่ยมชมออนไลน์

สาขาวิชาจะจัดทำเพจให้นักศึกษา (อยู่ระหว่างการจัดทำ)

 

 

: 130 ครั้ง