รายชื่อผู้ลงทะเบียน

การแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ของนักศึกษา

ระดับชั้นปีที่ 3และปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์

ย้อนกลับ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ ประเภท/หัวข้อ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชากีฏวิทยา
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
1 620810154 นางสาวญาดา จอนเจ๊ก พืชสวน การศึกษาลักษณะของอัญชันหนูกลายพันธุ์ รุ่น M6 Characteristic Study of M6 Miniature Butterfly Pea Mutants ปัญหาพิเศษ
2 620810240 นางสาวปิยดา คำจันทรา พืชสวน การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและส่วนประกอบทางเคมีของมันเทศสีม่วงที่ถูกด้วงงวงมันเทศเข้าทำลาย The study on physical quality and chemical composition of purple sweet potato infested by sweet potato weevil ปัญหาพิเศษ
3 60810142 นางสาวชลดา ศรีวิชา พืชสวน การเปรียบเทียบการเติบโตและผลผลิตของสายพันธุ์มะเขือเทศอุตสาหกรรมที่ปลูกภายใต้สภาพแปลงเปิด comparison of growth and yield performance of processing tomato varieties grown under open fields ปัญหาพิเศษ
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
4 630810303 นายพีรพล เมามูล สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ การสำรวจการใช้เทคโนโลยีบับเบิ้ลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Investigating the uses of Nano bubble Technology in Aquaculture สหกิจศึกษา
5 620810149 นางสาวชัญญา โสภาวรการ สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ผลของการใช้อาหารสําเร็จรูปร่วมกับหญ้าเนเปียร์เพื่อลดต้นทุนในช่วงท้ายของการขุนต่อสมรรถภาพ การ ผลิตของไก่ลูกผสมประดู่หางดํา Effects of Commercial Feed with Napier Grass for Reduce Cost (Finishing Period) on Production Performance of Crossbred Native Chicken (Pradu Hang Dam) ปัญหาพิเศษ
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
สาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร
6 630810388 นางสาวสุธาสินี ทรวง ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร การพัฒนาวิธีการตรวจวัดไนโตรเจนในใบกาแฟอราบีก้าโดยใช้ SPAD 502 Chlorophyll meter Method Development of Nitrogen Content in Leaf of Arabica Coffee Using SPAD 502 Chlorophyll Meter ปัญหาพิเศษ
7 630810386 นางสาวสุทธิพร บุญเป็ง ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร อิทธิพลของระบบการปลูกกาแฟแบบวนเกษตรต่อมวลชีวภาพและกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน Influence of Coffee Agroforestry System on Microbial Biomass Carbon and Its Activity in Soil ปัญหาพิเศษ
สาขาธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
8 630810106 นายกฤติพงศ์ ใจกระเสน เกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อิทธิพลของการปลูกกาแฟระบบวนเกษตรต่ออัตราการเกิดไนตริฟิเคชั่น ๊Influence of coffee agroforestry systems on nitrification rate ปัญหาพิเศษ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 - 944641-2, 053 - 944644 โทรสาร 053 - 944666 (ในวันเวลาราชการ)