หนังสือเวียน

 1. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3)
 2. การทำสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบกลางภาค ฝึกงาน สหกิจศึกษา การประชุม และฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2564 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 4. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ กรณีการปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราว (4 - 24 มกราคม 2564)
 5. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการการเข้าพื้นที่คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2564 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 6. สำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่)
 7. แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง เข้าสู่ มช.นับจาก 14 วัน ที่ออกจากพื้นที่ และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลนักศึกษา/บุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด สู่ มช.
 8. สำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564)
 9. สำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564)
 10. สำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่) 
 11. แจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2563
 12. สำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่)
 13. สำเนาหนังสือเวียน (ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)
 14. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
 15. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563)
 16. การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563
 17. สำนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
 18. ขอเรียนเชิญร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ และงานเกษตรสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 และขอร่วมสนับสนุนของรางวัล
 19. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยผ่านระบบ CMU Daily Health Passport
 20. ประชาสัมพันธ์สินเชื่อ "โครงการบ้านล้านหลัง" ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 21. แจ้งเวียนให้ลูกจ้างประจำของหน่วยงานกรอกแบบสำรวจ
 22. ขอเชิญร่วมส่งการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (cmu e-card)
 23. รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดีปี 2562 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 24. ประชาสัมพันธ์แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 ฉบับสมบูรณ์
 25. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 26. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทุกสายงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "สุขภาพดีชีวิตมีสุข" สำหรับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์
 27. สำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564)
 28. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
 29. สำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
 30. การปฏิบัติตัวของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 31. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดเล่นสเกต สเกตบอร์ด และกีฬาผาดโผนทุกชนิด ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 32. ขอเชิญชวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 33. การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (19 - 22 พ.ย. 2563 และ 10 - 13 ธ.ค. 2563
 34. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID - 19
 35. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 36. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาฯ (เฉพาะกิจ) (3 - 31 สิงหาคม 2563)
 37. แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 38. การโฆษณารับจ้างทำผลงานทางวิชาการ
 39. ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563 โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 40. ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
 41. สำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3)
 42. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
 43. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นในการจัดทำระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 44. ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2563
 45. แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563
 46. การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
 47. การย้ายสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
 48. การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลาเข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2564
 49. ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
 50. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเปิดพื้นที่ให้บริการสถานที่กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บางประเภท (ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563)
 51. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเปิดพื้นที่ให้บริการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563)
 52. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่จังหวัดที่มีรายงานพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ ภายในเวลา 28 วัน (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563)
 53. การเตรียมการพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรเพื่อรับรางวัลในประเภทต่างๆ ประจำปี 2563
 54. สำเนาหนังสือเวียน เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563)
 55. เปิดศูนย์รับ – ส่งหนังสือ และการรับ – ส่งเอกสารของกองกลาง ณ อาคารคลังสินค้า (Cargo Terminal)
 56. สำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563)
 57. สำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3))
 58. สำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563) (การจัดกิจกรรมในห้องประชุมฯ)
 59. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน กรณีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้รับโทษจากการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
 60. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ
 61. แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กรณีการปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราว ฉบับที่ 3
 62. แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กรณีการปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราว ฉบับที่ 2
 63. การเบิกค่าเบี้ยประชุม กรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 64. การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
 65. สำเนาหนังสือเวียน เรื่อง ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการส่งเอกสารไปยังศูนย์ประสานงาน (กทม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 66. แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา/บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ กรณีการปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราว (24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563)
 67. การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
 68. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการพิจารณาอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
 69. การใช้ระบบ CMU e - Document เต็มรูปแบบ
 70. แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน กรณีทรัพย์สินถูกโจรกรรม
 71. ตารางกำหนดการพิธีการในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
 72. การใช้รูปแบบตัวพิมพ์หนังสือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บันทึกข้อความที่ ศธ 6592(1)/ ว.1505 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561)
 73. แนวทางการจัดทำหนังสือเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย (บันทึกข้อความที่ ศธ 6592(1)/ ว.1337 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561)
 74. แนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา (บันทึกข้อความที่ ศธ 6592(4)/ ว.1287 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561)

: 874 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2021-01-11 08:15:19
เผยแพร่โดย : นางสาวชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป