กฎระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง งานกายภาพ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

► สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563)

► สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยผ่านระบบ CMU Daily Health Passport

► ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยผ่านระบบ CMU Daily Health Passport (ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563)

 

 ประกาศงดเล่นสเกต สเกตบอร์ด และกีฬาผาดโผนในพื้นที่มหาวิทยาลัย

►  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดเล่นสเกต สเกตบอร์ด และกีฬาผาดโผนทุกชนิด ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)

 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ (รายย่อย)

►  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ (รายย่อย) (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563)

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพื้นที่บริการร้านอาหาร

►  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเปิดพื้นที่ให้บริการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563)

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย

►  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2555

 

นโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

►  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

มาตรการอนุรักษ์พลังงานคณะเกษตรศาสตร์

►  ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการอนุรักษ์พลังงานคณะเกษตรศาสตร์

 

แนวปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

►  ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

 

การป้องกันและระมัดระวังอัคคีภัยในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย

►  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง การป้องกันและระมัดระวังอัคคีภัยในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย

 

มาตรการห้ามเผาในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

►  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง มาตรการห้ามเผาในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

แนวปฏิบัติในการจอดยานพาหนะและมาตรการเพื่อป้องกันความปลอดภัยของยานพาหนะจากกรณีต้นไม้หักโค่น

►  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติในการจอดยานพาหนะและมาตรการเพื่อป้องกันความปลอดภัยของยานพาหนะจากกรณีต้นไม้หักโค่น

 

กำหนดพื้นที่จอดยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

►  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง กำหนดพื้นที่จอดยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

►  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง กำหนดพื้นที่จอดยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

►  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดพื้นที่จอดยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

 

ประกาศว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

►  สำนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

: 729 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-24 15:58:06
เผยแพร่โดย : นางสาวชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป