Committee

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
 1. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
 2. คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
 3. คณะทำงานฝึกซ้อมอพยพหนีไฟบนอาคารสูงคณะเกษตรศาสตร์
 4. คณะกรรมการพิจารณาร้านอาหารและติดตามประเมินผล
 5. คณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกคณะเกษตรศาสตร์
 6. คณะกรรมการประเมินการบริหารของผู้บริหารสายปฏิบัติการ ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานเพื่อพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายที่เทียบเท่า)
 8. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะเกษตรศาสตร์
 9. คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
 10. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (เฉพาะกรณีของคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ด้านการวิจัย)
 11. แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เฉพาะกรณีของคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ด้านบริหารจัดการ
 12. หัวหน้าหน่วยงานภายในคณะเกษตรศาสตร์
 13. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบการคัดแยกขยะ คณะเกษตรศาสตร์
 14. คณะกรรมการประสานงานระบบไฟฟ้าและพลังงาน คณะเกษตรศาสตร์
 15. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานประจำคณะเกษตรศาสตร์
 16. มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ราชการ

: 871 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2020-05-07 14:59:02
เผยแพร่โดย : นางสาวชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป