ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ

กระบวนการทำงาน - Work Breakdown Structure : WBS

enlightened การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

enlightened งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

enlightened งานต่อเวลาราชการ / ต่อสัญญาจ้าง สายวิชาการ (อายุ 60 - 65 ปี)

enlightened งานสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานส่วนงาน

enlightened งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

enlightened งานสรรหาหัวหน้าภาควิชา

enlightened งานประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์

enlightened งานประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์

enlightened งานต่อภาษีรถยนต์ราชการ

enlightened งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคออนไลน์

 

 คู่มือการใช้งานระบบขอหนังสือรับรองออนไลน์

enlightened คู่มือการใช้งานระบบขอหนังสือรับรอง

 

 ตารางเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดการกรอก TOR และ JA

enlightened ตารางการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดเวลาการกรอก TOR และ JA ของบุคลากรทุกสายงาน

 

การอนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

enlightened แนวทางการปฏิบัติและขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

 

ขั้นตอนการลาของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

enlightened กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ

enlightened กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยประจำและพนักงานส่วนงาน

 

ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์

enlightened แผนผังขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ และรางวัลครุฑทองคำ

 

การเสนอจัดทำประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันการศึกษา

enlightened แนวปฏิบัติในการเสนอจัดทำประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา

 

แนวทางปฏิบัติงานด้านสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กช.มช.)

enlightened แนวทางปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

enlightened การใช้งานระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e - Document)

enlightened แนวปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e - Document)

 

: 1104 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-24 15:52:00
เผยแพร่โดย : นางสาวชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป