เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา

     งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานและสำนักงานส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 4) โดยงานบริหารทั่วไป มีการแบ่งหน่วยงานภายในตามภารกิจ ดังนี้

  1. หน่วยสารบรรณ เป็นศูนย์กลางในงานระบบเอกสารของคณะฯ ตามระเบียบของงานสารบรรณ งานผลิตเอกสารเพื่อสนับสนุนพันธกิจในด้านต่าง ๆ งานด้านพัสดุไปรษณีย์ รวมถึงงานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  2. หน่วยบริหารงานบุคคล รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล อาทิ งานคัดเลือกบุคคล งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร งานวินัยและนิติการ งานสวัสดิการ งานคำสั่ง งานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งงาน และงานประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ
  3. หน่วยกายภาพ รับผิดชอบงานด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบกายภาพ การพัฒนาภูมิทัศน์ การให้บริการห้องประชุม รวมทั้งบริการยานพาหนะ
  4. หน่วยประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารองค์กรกับหน่วยงานภายใน และภายนอกคณะฯ การประสานงานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานของคณะฯ

     นอกจากภารกิจดังกล่าวข้างต้น งานบริหารทั่วไปยังเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ประสานงานกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่คณะฯ จัดขึ้น อาทิ งานเกษตรแห่งชาติ งานเกษตรภาคเหนือ เป็นต้น
เอกสารประกอบ :

: 901 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2019-09-06 14:14:33
เผยแพร่โดย : นางสาวชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป