เอกสารการอบรม

โครงการวันสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

enlightened  สายวิชาการ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

- เอกสารประกอบการบรรยาย

- วิดีโอบันทึกจากโปรแกรม ZOOM (Access Passcode: 7d!yUc1U)

enlightened  สายสนับสนุน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

- เอกสารประกอบการบรรยาย

- วิดีโอบันทึกจากโปรแกรม ZOOM (Access Passcode: gA@=0%F3)

 

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเชื่อมโยงแผนระดับชาติ สู่การเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตร์และแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยบทบาทของสถาบันการศึกษา” 

enlightened  เอกสารประกอบการบรรยาย

 

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การทำวิจัยสถาบัน” 

enlightened  การวิจัยสถาบัน

enlightened  การออกแบบการวิจัย

enlightened  Proposal

enlightened  วิธีเขียนคำถามการวิจัย

enlightened  การคัดเลือกตัวแปร

enlightened  ประชากรเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่าง

enlightened  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

enlightened  การใช้สถิติในการวิจัยสถาบัน

enlightened  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โปรแกรม SPSS

 

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และการทำสื่อเพื่อนำเสนอผลงาน” 

enlightened  การใช้งาน Canva เบื้องต้น Ep.1

enlightened  การสร้าง VDO สื่อการสอน เพื่อใช้งานออนไลน์อย่างงา่ย

enlightened  การตัดภาพพื้นหลังออกด้วย BG Remove

enlightened  การดาวน์โหลดเสียง ดนตรี ซาวด์เอฟเฟค ใน Youtube

 

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคความเป็นครูสำหรับนักศึกษา Gen Z และกลุ่มผู้เรียนอื่น (Lifelong Learning)” 

enlightened  ความเป็นครูสำหรับนักศึกษา Gen Z และกลุ่ม Lifelong Learning โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

enlightened  มิติความเป็นครูสู่อาจารย์มหาวิทยาลัย โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์

enlightened  การให้คำปรึกษา โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การยกระดับระบบเกษตร อันขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจ” 

enlightened  เอกสารประกอบการบรรยาย โดย... ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช

enlightened  เอกสารประกอบการบรรยาย โดย... หน่วยสารสนเทศ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการจัดการความเครียดเพื่อสร้างสุขในการทำงาน” 

enlightened  เอกสารประกอบการบรรยาย โดย... อาจารย์สหรัฐ เจตมโนรมย์

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนเพื่อการสื่อสาร และการผลิต Content ให้น่าสนใจบนสื่อ Social Media” 

enlightened การรายงานข่าวและเขียนบทความ โดย... อาจารย์พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ

enlightened DIGITAL & CONTENT 2019 โดย... H.I.P STUDIO

 

การฝึกอบรม เรื่อง “หลักการทำ Business Model สำหรับโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้” 

enlightened หลักการทำโมเดลธุรกิจ สำหรับโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม ไม่ยากอย่างที่คิด" 

enlightened การสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

enlightened การทำความเข้าใจและเชิญชวน เตรียมผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม โดย... รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม

enlightened การเตรียมตัวสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งโดยการใช้ผลงานบริการรับใช้สังคม โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัณฐ์ หลวงสุข คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

 

การสัมมนาคณาจารย์ เรื่อง “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระเบียบใหม่)” 

enlightened เอกสารประกอบการบรรยาย จาก...กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน Application ที่มีความจำเป็นในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่” (QR Code / One Drive / Google Drive / Google Forms)

enlightened คู่มือการสร้าง QR CODE

enlightened คู่มือการใช้งานบริการ One Drive (CMU)

enlightened คู่มือการใช้งานบริการ Google Drive (CMU)

enlightened คู่มือการสร้าง Google Forms

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารองค์กร เรื่อง “จัดทัพ จับทิศ พิชิตงานบริหาร : ประสบการณ์จากการมุ่งสู่มาตรฐานสากล”

enlightened เอกสารประกอบการบรรยาย จาก...รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 

การฝึกอบรมเรื่อง “หลักการเขียนรายงานการประชุม”

enlightened เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม สำหรับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

enlightened ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม

enlightened ตัวอย่างรูปแบบรายงานการประชุม

enlightened ตัวอย่างรายงานการประชุมลับ

enlightened กฎเกณฑ์สำหรับดำเนินการประชุมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การฝึกอบรม  เรื่อง “หลักการเรียบเรียงหนังสือ/ตำรา และการเผยแพร่ผ่านสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

enlightened แนวปฏิบัติในการจัดพิมพ์หนังสือ/ตำรา ผ่านสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

enlightened การเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

: 950 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-07 09:58:46
เผยแพร่โดย : นางสาวชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป