โครงการแลกเปลี่ยน Chinese Culture University 2024/2025

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับการประสานงานจาก Chinese Culture University 2024 ไต้หวัน  เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chinese Culture University 2024/2025  กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2567 - มกราคม 2568 จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโรงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา    ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

 

1. Certificate of Enrollment

2. Official academic transcripts

3. Letter of Recommendation from Home Faculty

4. Plan of study (written in Chinese or English)

5. Biography (300 to 500 words, written in Chinese or English)

6. Certificate of proficiency in Chinese/English

 

     เพื่อให้การเสนอชื่อนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานเสนอชื่อนักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Chinese Culture University 2024/2025 พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันทร์วิมล เลิศอนันต์ นักจัดการงานทั่วไป กองวิเทศสัมพันธ์ โทร 43668 อีเมล์ irdcmu@cmu.ac.th


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-04-18 14:52:38
เผยแพร่โดย : อาทิตย์ กันจินะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 30 ครั้ง