เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

                ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 35/2566 (เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์)  เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติเพื่อขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์  โดยนักศึกษาผู้ประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนต้องกรอกแบบคำขอรับเงินสนับสนุนฯ และผ่านความเห็นชอบตามลำดับขั้นพร้อมจัดส่งเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ตามเอกสารแนบ

enlightened3. คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุน

3.1 เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.2 มีผลงานวิชาการที่มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกและใช้สำหรับการสำเร็จการศึกษา โดยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus ขึ้นไป

 

enlightened4.เงื่อนไขการจ่ายเงินสนับสนุน ดังนี้

4.1 เงินสนับสนุน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเรื่อง โดยนักศึกษาสามารถขอรับได้ไม่เกินคนละ 2 เรื่อง
4.2 นำเอกสารผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในข้อ (3.2) หรือเอกสารตอบรับให้ตีพิมพ์ มาประกอบการขอรับเงินสนับสนุนได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์

 


เอกสารประกอบ : Download ประกาศ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการนานาชาติ.pdf Download แนวปฏิบัติเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-19 14:23:25
เผยแพร่โดย : วรินท์ฑิษา คำแก่น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 102 ครั้ง