ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Waseda University Fall 2024 (หมดเขต 19 กุมภาพันธ์ 2567)

ด้วย Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Waseda University Fall 2024 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้ (1) มีสถานะเป็นนักศึกษา มช. ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ (2) ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา (3) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 (4) มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติ เอกสารการสมัคร ปฏิทินการศึกษา ฯลฯ ได้ที่ https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application 3 ทั้งนี้ ส่วนงานสามารถเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ส่วนงานละ 1 ราย (หากประสงค์เสนอชื่อมากกว่า 1 ราย กรุณาจัดเรียงลำดับมาด้วย) พร้อมส่งเอกสารการสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวซาบรีนา คอนคาส นักจัดการงานทั่วไป โทร. 43668 หรือ Email irdcmu@cmu.ac.th


เอกสารประกอบ : Download 56c96961-cbc4-4613-9dbc-d8f1cab2d048.doc

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-13 09:48:33
เผยแพร่โดย : อาทิตย์ กันจินะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 101 ครั้ง