ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Fall Semester Exchange Student Program, National Chung Hsing University ไต้หวัน (หมดเขต 15 มีนาคม 2567)

ด้วย National Chung Hsing University, Taiwan ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ แลกเปลี่ยน Fall Semester Exchange Student Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2567 – เดือนมกราคม 2568 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

      1. Application form

      2. Official certificate of student status

      3. Official academic transcripts

      4. Two letters of recommendation

      5. Plan of study

      6. Biography (300 to 500 words, written in Chinese or English)

      7. Certificate of proficiency in Chinese/English (optional)

      8. Supplementary materials (optional)

หมดเขตเสนอชื่อถึง National Chung Hsing University ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567 ส่วนงานสามารถเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมส่วนงานละ  1 คน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยประสานงานเพิ่มเติมที่ นางสาวจันทร์วิมล เลิศอนันต์ นักจัดการงานทั่วไป โทร 43668 อีเมล์ irdcmu@cmu.ac.th


เอกสารประกอบ : Download 851dffd3-6945-4397-aa64-6cba5283dc0e.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-13 09:11:54
เผยแพร่โดย : อาทิตย์ กันจินะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 90 ครั้ง