ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งนักปฏิบัติงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานสำนักงาน หน่วยรับปรับปรุงภูมิทัศน์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน 1 อัตรา

ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาทางด้านพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การเงิน และการตลาด

2. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553

3. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด

4. หากเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสรุปผลการปฏิบัติงานรายวันและรายเดือนได้ สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีม สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ และสามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้และไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาต่อทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

6. อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

ข. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ พร้อม Transcript                                จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                               จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว               จำนวน 1 ใบ

5. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน)                    จำนวน 1 ฉบับ

6. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)                                                   จำนวน 1 ฉบับ

* คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากประวัติการทำงานและแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อ 1 – 6 คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่รับพิจารณาใบสมัครทุกกรณี

ค. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานได้ที่ https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/mainmenu_detail/4/3512/3 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ในวัน เวลาราชการ

ง. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ป้ายประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หรือตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.agri.cmu.ac.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ATSC คณะเกษตรศาสตร์ มช.

๒. คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ) สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ และความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.

*ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับคะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

3. คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะเกษตรศาสตร์ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะติดประกาศ ณ ป้ายประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หรือตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.agri.cmu.ac.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ATSC คณะเกษตรศาสตร์ มช.

 


เอกสารประกอบ : Download ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ -2567.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-08 15:32:20
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 291 ครั้ง