ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ด้วย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "พื้นชีวิตดินเพื่อเกษตรและสิ่งแวดล้อม" ร่วมกับสมาคมดิน และปุ๋ยแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร (KNECC) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสาขาวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อมของภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรอื่นๆ

ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ฯ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) หรือบทคัดย่อ (Abstract) ได้ที่เว็บไซต์ http://ww9.agi.nu.ac.th/nsfe8th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไชต์หรือ QR code ตามที่ระบุไว้


เอกสารประกอบ : Download 1fb21a39-c566-4eb8-9225-1dab5d7966b9.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-02 08:56:08
เผยแพร่โดย : นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 105 ครั้ง