โครงการอบรม เรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร” (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Loss Control)

โครงการอบรม เรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร” (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Loss Control)

วันที่ 21-23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มีความสำคัญมากต่อการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผักและผลไม้ เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียผลผลิตเพิ่มมากขึ้น อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การระบาดของศัตรูพืชทั้งโรคและแมลง และการขาดแคลนปัจจัยการผลิต แล้วยังส่งผลต่อคุณภาพของผลิตผลและมีผลโดยตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและราคาจำหน่ายผลผลิตอย่างแน่นอน ได้แก่ ลักษณะปรากฏการณ์ต่างๆ ขนาด สี รูปร่าง น้ำหนัก แม้กระทั่งรสชาติ รวมถึงความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพด้านอื่นๆ เนื่องจากส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ นอกจากนี้การสูญเสียผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ยังมีส่วนทำให้ปัญหาการสูญเสียอาหาร


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-05-31 10:04:41
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 408 ครั้ง