เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

สมัครทางออนไลน์เท่านั้น
✨ รอบที่ 1: 15 พฤศจิกายน 2565 - 15 มกราคม 2566✨
✨ รอบที่ 2: 16 มกราคม 2566 - 25 เมษายน 2566✨
สมัครเรียน : https://cmu.to/clZxg
ทุนการศึกษา : https://cmu.to/TfHoU


ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เปิดรับสมัครบัณฑิตจำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้.-

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชสวน
มี 2 หลักสูตร ดังนี้.-
1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พืชสวน)   
     => รายละเอียดหลักสูตร : https://cmu.to/USn6Z
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน)                         
     => รายละเอียดหลักสูตร : https://cmu.to/Hf3lB

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่
มี 2 หลักสูตร ดังนี้.-
1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พืชไร่)   
     => รายละเอียดหลักสูตร : https://cmu.to/US6FY
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่)                         
     => รายละเอียดหลักสูตร : https://cmu.to/ubvWr


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-12 09:10:27
เผยแพร่โดย : สุพัตรา บัวนาค | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 450 ครั้ง