โครงการส่งเสริม/สนับสนุน สำหรับนักวิจัยให้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนางานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   โครงการส่งเสริม/สนับสนุน สำหรับนักวิจัยให้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนางานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งต่อยอดและใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการด้านต่าง ๆ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา โดยให้มีการแปลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน และเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ สาหรับการลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำมาพัฒนาโจทย์วิจัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม>>


เอกสารประกอบ : Download โครงการสนับสนุนสำหรับนักวิจัยให้ลงพื้นที่.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-06-02 09:38:47
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 222 ครั้ง