ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่ง นักบัญชีและการเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ  ตำแหน่ง นักบัญชีและการเงิน       

        ตามประกาศ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่ง นักบัญชีและการเงิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,147.- บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น

      บัดนี้ ได้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้ารับการสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน 11 คน ดังนี้

                    1. นางสาวธัญสิริ ปินตา

                  2. นางสาวนันท์นภัส โนโชติ

                  3. นายวีร์ทัชธร ยุตบุตร

                  4. นางสาวพาทินอร ตั้งรัตนาพิบูล

                  5. นางสาวสุพิชฌาย์ ชุ่มสุขใจ

                  6. นางสาวอัจฉราวรรณ แก้ววรรณา

                  7. นางสาวเพียงตะวัน เทียนฤกษ์

                  8. นางสาวธมนวรรณ ฝั้นเต่ย

                  9.  นางสาวพรชิตา วัฒนพงศ์

                 10. นางสาวกุลสตรี สิริแสน

                 11. นายช่วยอ่อง แสงทอง

        ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง AB5-367 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากพ้นกำหนดเวลาที่ระบุไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ และให้เตรียม ผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง และบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่คุมสอบ พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสอบ อาทิ ปากกา ดินสอ ยางลบ ปากกาลบคำผิดมาด้วย ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร smart watch หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบ


เอกสารประกอบ : Download img324.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-18 14:00:33
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 936 ครั้ง