ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ ร้าน CMU Steak & Coffee

       ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำร้าน CMU Steak & Coffee เพื่อปฏิบัติงานเซฟ
และบริหารจัดการร้านอาหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๓,๙๑๒.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) จำนวน ๑ อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ 

        ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

        ๒. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๓

        ๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด

        ๔. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานครัว และการบริหารจัดการร้านอาหาร (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

    ๕. มีบุคลิกภาพดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้และไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาต่อทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ

        ๖. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

ข. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

        ๑. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ พร้อม Transcript                                      จำนวน ๑ ฉบับ

        ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                      จำนวน ๑ ฉบับ

        ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                       จำนวน ๑ ฉบับ

        ๔. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว                  จำนวน ๑ ใบ

       ๕. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน)                         จำนวน ๑ ฉบับ

       ๖. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)                                                           จำนวน ๑ ฉบับ

                   * คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากประวัติการทำงานและแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อ ๑ – ๖ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่รับพิจารณาใบสมัครทุกกรณี

ค. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานได้ที่ https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/mainmenu_detail/4/3512/3 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวัน เวลาราชการ

ง. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

        ๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ป้ายประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หรือตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.agri.cmu.ac.th

        ๒. คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ) และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ป้ายประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หรือตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.agri.cmu.ac.th


เอกสารประกอบ : Download ใบสมัคร.pdf Download ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานประจำร้าน CMU Steak & Coffee.pdf Download รายละเอียดการรับสมัครงานร้าน steak.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-11 15:31:16
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1200 ครั้ง