ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ (ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน)

        ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน เพื่อปฏิบัติงานด้านบัญชี และการเงิน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๗,๑๔๗.- บาท จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจ การธนาคารและธุรกิจการ พาณิชยการ 

        ๒. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๓

        ๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด

        ๔. หากเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารบัญชี ให้แนบเอกสารประสบการณ์การทำงานมาด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

         ๕. มีบุคลิกภาพดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้และไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาต่อทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

        ๖. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

ข. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

        ๑. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ พร้อม Transcript                              จำนวน ๑ ฉบับ

        ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                              จำนวน ๑ ฉบับ

        ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                               จำนวน ๑ ฉบับ

        ๔. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว          จำนวน ๑ ใบ

        ๕. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน)               จำนวน ๑ ฉบับ

         ๖. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)                                                จำนวน ๑ ฉบับ

        * คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากประวัติการทำงานและแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อ ๑ – ๖ คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ จะไม่รับพิจารณาใบสมัครทุกกรณี

ค. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานได้ที่ https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/mainmenu_detail/4/3512/3 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวัน เวลาราชการ

ง. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

        ๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ป้ายประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หรือตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.agri.cmu.ac.th

        ๒. คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันพฤหัสบดีที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) ความรู้ ความสามารถด้านบัญชี (๑๐๐ คะแนน) และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

*ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับคะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐

        ๓. คณะกรรมการจำดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยจะติดประกาศ ณ ป้ายประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หรือตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.agri.cmu.ac.th


เอกสารประกอบ : Download ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ (บัญชี).pdf Download ใบสมัคร.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2022-04-28 16:45:25
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1011 ครั้ง