ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ ร้าน CMU Steak & Coffee

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำร้าน CMU Steak & Coffee เพื่อปฏิบัติงานเซฟ และบริหารจัดการร้านอาหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๓,๙๑๒.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

        ๒. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๓

        ๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด

        ๔. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานครัว และการบริหารจัดการร้านอาหาร (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

        ๕. มีบุคลิกภาพดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้และไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาต่อทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

        ๖. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

ข. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

        ๑. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ พร้อม Transcript                                       จำนวน ๑ ฉบับ

        ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                       จำนวน ๑ ฉบับ

        ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                      จำนวน ๑ ฉบับ

        ๔. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว                      จำนวน ๑ ใบ

        ๕. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน)                          จำนวน ๑ ฉบับ

        ๖. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)                                                         จำนวน ๑ ฉบับ

        * คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากประวัติการทำงานและแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อ ๑ – ๖ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่รับพิจารณาใบสมัครทุกกรณี

ค. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานได้ที่ https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/mainmenu_detail/4/3512/3 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวัน เวลาราชการ

ง. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

        จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

                ๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ป้ายประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หรือตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.agri.cmu.ac.th

                ๒. คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ) และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ป้ายประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หรือตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.agri.cmu.ac.th


เอกสารประกอบ : Download ใบสมัคร.pdf Download ประกาศรับสมัครพนักงานประจำร้าน CMU Steak & Coffee-21 เม.ย. 65.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2022-04-21 15:20:27
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 918 ครั้ง