ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ ร้าน CMU Steak & Coffee จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำร้าน CMU Steak & Coffee เพื่อปฏิบัติงานเชฟ และบริหารจัดการร้านค้า อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,912 บาท

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานครัว และการบริหารจัดการร้านอาหาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีบุคลิกภาพดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานนอกเวลาราชการได้
 • สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี ยืดหยุ่นเวลางานได้
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาต่อทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

 • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ พร้อม Transcript  จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 • ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/mainmenu_detail/4/3512/3

สอบถามรายละเอียดโทร : 053-944-088 (ในวันและเวลาราชการ)


เอกสารประกอบ : Download ประกาศรับสมัครพนักงานร้านสเต๊กส์.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2022-01-20 09:58:29
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดอ่าน : 425 ครั้ง