สื่อมัลติมีเดีย องค์ความรู้เรื่อง: การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่.

เนื้อหาของการศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์

โครงการ: การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ

ในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่

................................................

Part 1 งานด้านตลาดสินค้า

เกษตรปลอดสารพิษ

ของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีทั้งสิ้น 4 ตอน

https://www.facebook.com/904862629559024/posts/4521062297939021

.........................................

Part 2 แนะนำโครงการ:

การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ

ในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่ในภาพรวม

มี 1 ตอน

https://www.facebook.com/904862629559024/posts/4521568364555081

.........................................

Part 3 ระบบแปลงพืชผักปลอดสารพิษ

ของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีทั้งสิ้น 7 ตอน

https://facebook.com/story.php?story_fbid=4523143727730878&id=904862629559024

.........................................

Part 4 การจัดการขยะชีวมวลจากเทศบาล

ของศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีทั้งสิ้น 3 ตอน

https://facebook.com/story.php?story_fbid=4523265964385321&id=904862629559024

.........................................

Part 5

การผลิตปุ๋ยและวัสดุปลูกของสถานีจัดเตรียม

และใช้ประโยชน์ชีวมวลเพื่อการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีทั้งสิ้น 4 ตอน

https://facebook.com/story.php?story_fbid=4523334177711833&id=904862629559024

.........................................

รวมเนื้อหาทั้งโครงการฯ จำนวน 19 ตอน

https://www.youtube.com/watch?v=mBxwjGsXKv8&list=PL2marEOfrR8svrQC4YNF47EQD0WzLLoYw

.........................................

เนื้อหาองค์ความรู้ฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ: การพัฒนาระบบการผลิต ผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่

 

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-10-25 15:43:11
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1060 ครั้ง