สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการ เพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้า และอาหารปลอดภัยในภาคเหนือ พัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟ ภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงให้การตอบรับ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-03-19 14:38:59
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1106 ครั้ง