ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 โครงการความร่วมมือศึกษาวิจัยการเจริญเติบโตของทุเรียน เฟสที่ 3 2023-06-14 280
2 โครงการส่งเสริมแนวทางเศษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่เทศบาลตำบลออนใต้ 2023-06-13 229
3 ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพฯ บนพื้นที่สูง 2023-06-02 225
4 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566 2023-05-31 258
5 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มช.เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ "การผลิตปุ๋ยหมัก" 2023-05-26 279
6 พิธีสรงน้ำพระพุทธแสนญาติ พระภูมิเจ้าที่ ประจำปี 2566 2023-04-24 328
7 ต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 2023-04-24 274
8 ต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 2023-04-03 237
9 นักศึกษากระบวนวิชาพืชไร่สำคัญของประเทศไทย (353313) ศึกษาดูงานแปลงปาล์มน้ำมัน 2023-03-02 284
10 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น) 2023-02-03 288
11 ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาจากโครงการ University Studies Abroad Consortium (USAC) 2023-02-01 268
12 ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-13 419
13 ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-09-12 487
14 ฝึกงานนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 2022-08-29 479
15 จัดบูธแสดงสินค้า สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำพูน จำกัด 2022-08-19 600
16 กิจกรรมฝึกงาน 2 (400290) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปลูก 2022-08-17 453
17 กิจกรรมฝึกงาน 2 (400290) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการเทคนิคเบื้องต้นในการใช้เครื่องจักรกลเกษตรแบบครบวงจร 2022-08-17 385
18 ต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเชียงใหม่เซ็นเตอร์บริบาล 2022-08-06 445
19 ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 2022-07-06 448
20 ต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 2022-07-05 577
21 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธแสนญาติ พระภูมิเจ้าที่ และรดน้ำดำหัว หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่หียะ ประจำปี 2565 2022-04-22 735
22 การฝึกอบรม Re-learn การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก 2022-03-15 711
23 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 64 และ วางแผนการดำเนินงาน ปี 65 2021-10-08 1003
24 พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียนอายุราชการ ประจำปี 2564 2021-09-29 826
25 นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021-07-13 1049
26 อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ โครงการการใช้ชีวภัณฑ์ในการเกษตร ฯ 2021-06-24 1049
27 ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 2021-06-19 1065
28 กักตัวก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โครงการ วมว.- มช. 2021-06-05 943
29 รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2021-04-26 886
30 กิจกรรมค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 2021-03-19 1027
31 ต้อนรับกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว แม็กซ์ อะโกรเทค จำกัด ( ศิษย์เก่าเกษตร มช.รุ่น 24 ) 2021-03-09 1176
32 ขอเชิญระดมทุน เพื่อปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ไร่แม่เหียะ 2021-03-09 1255
33 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ แบบครบวงจร แก่นักเรียนและประชาชนพื้นที่สูงอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2021-03-05 812
34 นักศึกษา สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ แปลงผลิตปาล์มน้ำมัน 2021-03-05 1271
35 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 2 (โครงการ Social Project) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูล เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 2021-03-03 1005
36 กิจกรรมการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร หัวข้อโครงการ "เทคนิคเบื้องต้นในการใช้เครื่องจักรกลเกษตรแบบครบวงจร" ภาคการศึกษาที่ 2/2563 2021-03-03 966
37 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตงานออกแบบหอพักเรือนไม้ 2021-01-27 999
38 อบรมเชิงปฏิบัติการ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-01-25 1146
39 อบรมความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 2021-01-08 913
40 ไร่แม่เหียะสัมพันธ์ ประจำปี 2563 2020-12-25 926
41 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่เหียะ 2020-12-01 1291
42 ติดตามผลการจัดการระบบน้ำบาดาล ณ หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย) 2020-11-17 995
43 จำหน่ายต้นกล้ากาแฟอาราบิก้า 100% 2020-11-13 1200
44 ระบบจองที่พักออนไลน์ 2020-11-13 819
45 หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ประชุมบุคลากรของศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ 2020-10-07 1052
46 ประชุมหารือการจัดทำแผนผัง Smart Farm บนพื้นที่ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรบการเกษตรแม่เหียะ 2020-10-01 1008
47 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-10-01 1218
48 พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียนอายุราชการ ประจำปี 2563 2020-09-29 1114
49 ขอขอบคุณ บริษัท คิวแม็กซ์ อะโกรเทค จำกัด ( ศิษย์เก่ารุ่น 24 ) 2020-09-16 1426
50 กิจกรรมฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-08-22 1173
51 พิธีทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ หอพระพุทธแสนญาติ 2020-06-30 1370
52 ประชุมหารืองานออกแบบปรับปรุงอาคารหอพักเรือนไม้ ครั้งที่ 1 2020-06-24 1293
53 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและวัสดุปลูก โดย หน่วยนวัตกรรมปัจจัยการผลิตพืช 2020-04-23 2116
54 ฝึกอบรมหัวข้อ "การขยายพันธุ์พืช และการจัดเตรียมวัสดุปลูก" แก่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 2020-02-12 2304
55 ร่วมทำบุญประเพณีปอยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์ ณ วัดอุโบสถ 2020-02-07 1584
56 ฝึกอบรมหัวข้อ "การขยายพันธุ์พืช (การเพาะชำต้นกล้า)" แก่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 2020-02-05 1482
57 วางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยแด่อาจารย์ ดร.เมธี เอกะสิงห์ 2020-02-04 1532
58 ประชุมตรวจรับมอบงานปรับปรุงอาคารภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 2020-01-30 1210
59 งานประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2562/2563 2020-01-09 1420
60 สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส 2020-01-07 1233
61 ค่ายวิชาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย 2020-01-05 1224
62 กิจกรรม "ไร่แม่เหียะสัมพันธ์ ประจำปี 2562" 2019-12-26 1239
63 สำรวจทรัพย์สินกับเจ้าหน้าที่ กฟผ. ในพื้นที่ที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน 2019-12-13 1485
64 ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน 2019-11-29 1314
65 อบรมวิชาชีพระยะสั้น หัวข้อ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทำเองอย่างง่าย” งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-11 1321
66 กิจกรรมโครงการเปิดบ้านกาดพืชผัก มช. CMU Fresh & Green Market Open House 2019-10-31 1236
67 ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ “นครพิงค์ม่วนใจ๋ โรงพยาบาล เค็มน้อย อร่อย (3) ดี” 2019-10-15 1730
68 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนาเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ "การเพาะชำต้นกล้า" 2019-09-11 3251
69 “โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม : การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์-ชีวภาพ” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-08-21 1636
70 โครงการสานสัมพันธ์ สานพลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (เนินหลังหอเรือนไม้) 2019-08-17 1384
71 ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่ออาภัย กันธา บิดาของ น.ส. จิราภรณ์ กันธา พนักงานบริการทั่วไป  2019-08-13 1283
72 การฝึกงานทั่วไป (วิชา 361390) จากสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-07-26 1918
73 ประชุมหารือ และพิจารณาละเอียดการออกแบบงานปรับปรุงอาคารหอพัก 2019-07-26 1520
74 พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ ประจำปี 2562 2019-07-10 1225
75 ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 2019-07-05 1290
76 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 3 ของศูนย์วิจัยอบรมเกษตรที่สูง 2019-06-28 1269
77 ประมวลภาพกิจกรรม : ฝึกงานนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2019-06-14 1863
78 พบปะพูดคุยเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน 2019-06-13 1793
79 ต้อนรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษาดูงานเรื่อง “การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ” 2019-06-10 1588
80 นิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2019-06-10 1558
81 สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน 2019-05-28 1374
82 กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองซิว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (วันที่ 3) 2019-05-24 1328
83 ฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 กระบวนวิชา 400190 การฝึกงาน 1 ประจำปีการศึกษา 2561 2019-05-24 1217
84 กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองซิว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (วันที่ 2) 2019-05-23 1522
85 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการนักเรียนโรงเรียนวัดหนองซิว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2019-05-22 1464
86 ผศ. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม พร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เข้าขอพร รดนำ้ดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 2019-05-01 1201
87 ผศ. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าขอพร รดนำ้ดำหัว ผศ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 2019-04-24 1387
88 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธแสนญาติ พระภูมิเจ้าที่ ประจำปี 2562 และพิธีทำบุญสำนักงานใหม่ 2019-04-23 1226
89 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จัดพิธีดำหัวหัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ และผู้อาวุโส ประจำปี 2562 2019-04-23 1528
90 กิจกรรมฝึกงานนักศึกษาสาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2019-04-09 1206
91 กิจกรรมฝึกงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2019-02-27 1292
92 ฉีดพ่นน้ำเพื่อสร้างม่านน้ำ ในการลดปัญหาหมอกควันในอากาศ 2019-02-27 1407
93 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ (ย้ายสำนักงานใหม่) 2019-02-22 1549
94 กิจกรรม "ไร่แม่เหียะสัมพันธ์ ปี 2561" 2018-12-26 1447
95 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ร่วมจัดฝึกงานกระบวนวิชา 400290 "โครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร" ประจำปีการศึกษา 2561 2018-12-20 1392
96 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-12-14 1478
97 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ แบบครบวงจร ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2018-12-10 1496
98 สนับสนุนกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง การทำปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพแบบครบวงจรแก่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 2018-11-16 1734
99 ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 สนับสนุนโรงสูบน้ำพร้อมปั๊มน้ำและชุดควบคุม 2018-11-07 2449
100 กิจกรรม Workshop ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 25th Tri-University International Joint Seminar and Symposium 2018 2018-11-07 1198
101 กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2018-10-11 1314
102 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพระพุทธแสนญาติ 2018-10-01 1422
103 งานอำลา อาลัย ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 2018-09-06 1217
104 "โครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร" กระบวนวิชา 400290 ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-22 2606
105 กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 2018-07-31 1195
106 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปล่อยปลา และปลูกต้นไม้ประจำปี 2561 2018-07-24 1466
107 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการปฎิบัติงานภายในศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ 2018-06-11 1146
108 ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2018-05-31 1188
109 โครงการสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน สายปฏิบัติการและสายบริการ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดจันทบุรี 2018-05-10 1596
110 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2018-04-25 1155
111 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธแสนญาติ พระภูมิเจ้าที่ และรดน้ำดำหัว หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่หียะ ประจำปี 2561 2018-04-20 1677
112 ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการวิช่าการเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 2018-04-05 1230
113 กิจกรรมการแข่งขันลาบพื้นเมือง “กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561” 2018-04-05 1124
114 ศึกษาดูงานโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290 2018-04-04 1466
115 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2018-03-27 1572
116 รับมอบพันธุ์ปลาจากนักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้นปีที่ 2 โครงการสัตว์น้ำ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-03-21 1295
117 เกรดปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะของศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ 2018-03-21 1371
118 ฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2018-02-26 1479
119 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร 2018-01-16 1645
120 ศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ จัดกิจกรรม "ไร่แม่เหียะสัมพันธ์ ประจำปี 2560" 2018-01-16 1718
121 บุคลากรศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่หียะ พร้อมใจกันร่วมมอบกระเช้าของขวัญให้แก่ อาจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2018-01-16 1804