นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390)

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.ณัฐพล คงดี อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 กระบวนวิชา 365390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน  อีกทั้งยังเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้านวิชาการและปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการทำงานจริง ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กระรวงเกษตรและสหกรณ์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 29 พ.ค. 2567
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 79 ครั้ง