โครงการ "การศึกษาดูงานด้านส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สำหรับนักศึกษาปริญญาโท" สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท จัดกิจกรรมโครงการ "การศึกษาดูงานด้านส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สำหรับนักศึกษาปริญญาโท" สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท โดย รศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ นำนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 66 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชุมชน ระบบการตลาดและเครื่องมือทางการตลาด ระบบการจัดการฟาร์ม เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท ทั้งได้เปิดโลกทัศน์ ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำวิจัย และเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศให้มีศักยภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และ จังหวัดชลบุรี

เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2567
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 83 ครั้ง